Zespół

Alicja Jagielska-Burduk

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy, dr hab. nauk prawnych (doktorat Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, habilitacja Uniwersytet Opolski), absolwent studiów MBA (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku), ekspert z zakresu szeroko rozumianego prawa kultury i rynku sztuki.

Posiada doświadczenie z zakresu obsługi klientów biznesowych. Dotychczas doradzała podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w sektorze kultury, organizatorom instytucji kultury, instytucjom kultury, podmiotom prywatnym w zakresie prawa prywatnego i organizacjom pozarządowym. Przygotowywała umowy związane z prowadzeniem działalności wystawienniczej, wydawniczej i obrotem dziełami sztuki.  Jako ekspert z zakresu prawa ochrony dziedzictwa kultury przygotowywała raport cząstkowy w ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków w zespole ekspertów powołanym przy Narodowym Instytucie Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w 2015 r. W 2014 r. została nominowana na przedstawiciela Polski przy UNESCO na liście mediatorów i członków komisji pojednawczych w zakresie rozstrzygania sporów dotyczących zwrotu dóbr kultury w razie nielegalnego obrotu.  W 2020 r. została przyjęta na listę arbitrów Sądu Arbitrażowego ds. Sztuki w Hadze (Court of Arbitration for Art).

Jest kierownikiem Centrum Prawa Ochrony Dóbr Kultury UNESCO (UNESCO Chair on Cultural Property Law) na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Opolskim, współprzewodniczącym sekcji prawnej (TIAMSA legal) i członkiem zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Badań nad Rynkiem Sztuki (The International Art Market Studies Association) zrzeszającego praktyków i badaczy rynku sztuki oraz redaktorem naczelnym „Santander Art and Culture Law Review” – jedynego w Polsce czasopisma prawniczego dotyczącego dziedzictwa kultury i rynku sztuki. Odbyła staże zagraniczne, w tym na University of Technology Sydney oraz University of California, Berkeley. Była stypendystką Międzynarodowego Instytutu Unifikacji Prawa Prywatnego w Rzymie (UNIDROIT). Obecnie jest zaangażowana w projekt UNIDROIT Convention Academic Project oraz badania prawa międzynarodowego dotyczącego kolekcji sztuki. Od 2022 r. została wybrana na sesji Rady Wykonawczej   Międzynarodowego Instytutu Unifikacji Prawa Prywatnego (UNIDROIT)  na korespondenta  (UNIDROIT) dla Polski na trzy lata (2022- 2025).

e-mail: alicja.jagielskaburduk@bachlaw.eu

Andrzej Jakubowski

Prawnik i historyk sztuki (Uniwersytet Warszawski), dr nauk prawnych (European University Institute we Florencji), ekspert z zakresu szeroko rozumianego prawa kultury, dziedzictwa kulturowego oraz rynku sztuki. Posiada doświadczenie z zakresu obsługi podmiotów administracji publicznej, w szczególnie sektora nauki i kultury. Przygotowywał umowy związane z prowadzeniem działalności wystawienniczej, wydawniczej, obrotem dziełami sztuki oraz prowadzeniem projektów naukowych. Uczestniczył w wielu projektach badawczych realizowanych na zlecenie instytucji Unii Europejskiej, zarówno jako członek konsorcjów firm prawniczych, jak i instytucji naukowych. Jako ekspert z zakresu prawa ochrony dziedzictwa kultury pracował również na rzecz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. W 2014 r. został nominowany na przedstawiciela Polski przy UNESCO na liście mediatorów i członków komisji pojednawczych w zakresie rozstrzygania sporów dotyczących zwrotu dóbr kultury w razie nielegalnego obrotu.

Jest przewodniczącym Komitetu ds. Uczestnictwa w Globalnym Zarządzaniu Dziedzictwem Kulturowym Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (International Law Association ILA) i zastępcą redaktora naczelnego „Santander Art and Culture Law Review” – jedynego w Polsce czasopisma prawniczego dotyczącego dziedzictwa kultury i rynku sztuki. Jest także autorem licznych publikacji z zakresu ochrony i zarządzania dziedzictwem kultury w prawie międzynarodowym oraz europejskim. Stypendysta m.in. Max-Plank-Institut für ausländisches and internationales Privatrecht w Hamburgu oraz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

e-mail: andrzej.jakubowski@bachlaw.eu