Współpraca

Współpracujemy z renomowanymi zagranicznymi kancelariami oraz uznanymi ekspertami krajowymi i zagranicznymi z zakresu prawa. W celu zapewnienia kompleksowej obsługi klientów współpracujemy także z ekspertami dzieł sztuki w zakresie doradztwa inwestycyjnego oraz wyceny i oceny czasu powstania obiektów.

Specjaliści

Ana Filipa Vrdoljak

Ana Filipa Vrdoljak – profesor prawa na Wydziale Prawa, kierownik Katedry UNESCO Prawa Międzynarodowego i Dziedzictwa Kulturowego na University of Technology Sydney. Uzyskała z wyróżnieniem tytuł BA i LLB oraz doktorat na Uniwersytecie w Sydney. Jest adwokatem i radcą prawnym w Sydney, z prawem do wykonywania zawodu w Sądzie Najwyższym Nowej Południowej Walii od 1992 r. oraz w Sądzie Najwyższym i sądach federalnych Australii od 1997 r. Doradzała różnym organizacjom międzynarodowym, w tym UNHCHR, UNESCO i Komisji Europejskiej oraz krajowym ministerstwom spraw zagranicznych w dziedzinach związanych z prawem ochrony dziedzictwa kulturowego, prawami człowieka i międzynarodowym prawem humanitarnym. Profesor Ana Vrdoljak jest autorką książki International Law, Museums and the Return of Cultural Objects (Cambridge University Press, 2006) oraz współredaktorką (z Francesco Francioni) książki Oxford Handbook on International Cultural Heritage Law (Oxford University Press, 2020). Jest współredaktorem serii książek „Cultural Heritage Law and Policy” i „Commentaries on International Cultural Heritage Law”, a także członkiem Rady Doradczej „International Journal of Cultural Property” i przewodniczącą International Cultural Property Society.

Luis Javier Capote-Pérez

Luis Javier Capote-Pérez – doktor prawa i profesor na Uniwersytecie La Laguna w San Cristóbal de La Laguna na Teneryfie (Hiszpania). Jego zainteresowania badawcze obejmują: turystykę, księgi wieczyste, prawo rodzinne, własność dziedzictwa kultury i własność intelektualną oraz problematykę gender w prawie prywatnym. Profesor Capote-Pérez jest członkiem wielu instytucji uniwersyteckich, takich jak Cultural Cathedra „Francisco Tomás y Valiente” czy „Radio Campus” (najstarsza uniwersytecka stacja radiowa w Hiszpanii) Uniwersytetu La Laguna. Jest również członkiem rady naukowej czasopisma „Santander Art and Culture Law Review” oraz zespołu Centrum Prawa Ochrony Dóbr Kultury na Uniwersytecie Opolskim. Od 2006 r. pracuje jako sędzia w Sądzie Apelacyjnym Santa Cruz de Tenerife. Bardzo aktywnie działa w obszarze promocji nauki, będąc członkiem Katedry Upowszechniania Kultury i Nauki na Uniwersytecie La Laguna. Jest autorem wielu opracowań dotyczących tej tematyki, z których część jest dostępna w ULLMedia oraz kanale YouTube Uniwersytetu. Posługuje się językiem hiszpańskim, angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, portugalskim i rosyjskim.

Kalliopi Chainoglou

Kalliopi Chainoglou (LL.B. Uniwersytet Essex, LL.M. UCL, Ph.D. King's College London) – ekspertka oraz badaczka w dziedzinie prawa międzynarodowego, unijnego i Rady Europy, ze szczególny uwzględnieniem prawa i polityki związanych z kulturą, dziedzictwem kulturowym oraz prawami kobiet, uchodźców i dzieci. Opublikowała szereg monografii, rozdziałów w pracach zbiorowych, a także artykułów naukowych w prestiżowych wydawnictwach europejskich i amerykańskich. Kalliopi Chainoglou jest obecnie adiunktem na Wydziale Prawa Uniwersytetu Macedońskiego w Salonikach (Grecja), profesorem wizytującym na Uniwersytecie w Sarajewie (Bośnia i Hercegowina) oraz Visiting Research Fellow w Centrum Praw Człowieka w Konfliktach na University of East London (Wielka Brytania). Pełni również funkcję współpracownika naukowego w Katedrze UNESCO ds. Kobiet, Pokoju i Bezpieczeństwa: Budowanie Potencjału oraz Wytrzymałości przez Naukę i Edukację oraz Katedrze UNESCO ds. Polityki Międzykulturowej na rzecz Aktywnego Obywatelstwa na Uniwersytecie Macedońskim. Pracowała jako konsultant dla Rady Europy. Ma doświadczenie w kierowaniu międzynarodowymi projektami badawczymi i eksperckimi.

Francesca Fiorentini

Francesca Fiorentini - profesor nadzwyczajny prawa prywatnego porównawczego na Wydziale Nauk Prawnych Uniwersytetu w Trieście. Stopień doktora uzyskała na Uniwersytecie w Trydencie. Była współpracownikiem naukowym w Max-Planck-Institut für ausländisches und Internationales Privatrecht w Hamburgu w Niemczech, w ramach sieci „Study Group on a European Civil Code” (październik 2004 – lipiec 2007) oraz stypendystką Marie Curie w Zentrum für Europäisches Rechtspolitik Uniwersytetu w Bremie w Niemczech (styczeń 2006 – marzec 2007). Fracesca Fiorentini brała udział, jako ekspert prawny, w kilku projektach dotyczących prawa konsumenckiego oraz conveyancing, finansowanych przez Komisję Europejską oraz Friulia S.p.A. – Finanziaria Regionale Friuli – Venezia Giulia, Włochy (2009). Jest członkiem Europejskiego Instytutu Prawa  oraz SIRD (Italian Society for the Research in Comparative Law – National Committee of the International Association of Legal Sciences). Do jej głównych zainteresowań należą prawo porównawcze w odniesieniu do dziedzictwa kulturowego, prawo porównawcze w zakresie transakcji zabezpieczonych, prawo anglosaskie, europejskie prawo prywatne, prawo UE.

Kristin Hausler

Kristin Hausler (lic. iur. Uniwersytetu we Fryburgu, LL.M. UBC) – Senior Dorset Fellow oraz dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego w British Institute of International and Comparative Law w Londynie. Prowadzi projekty badawcze, doradzając rządom, organizacjom międzynarodowym i pozarządowym w zakresie międzynarodowej ochrony praw człowieka, międzynarodowego prawa humanitarnego i międzynarodowego prawa karnego. Jej szczególnym obszarem eksperckim jest dziedzictwo kulturowe, na temat którego regularnie publikuje i prowadzi szkolenia, m.in. dla grup zbrojnych (z Geneva Call) i policjantów (z ICCROM i Interpolu). Wcześniej pracowała w Muzeum Antropologii w Vancouver (Kanada) nad projektem mającym na celu umożliwienie zwrotu społecznościom tubylczym regionu Kolumbii Brytyjskiej szczątków ludzkich należących do ich przodków, a przechowywanych w magazynach muzealnych. Kristin Hausler jest członkiem Komitetu ds. Uczestnictwa w Globalnym Zarządzaniu Dziedzictwem Kulturowym Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (International Law Association, ILA). Ma również doświadczenie w sektorze kultury, pracowała w muzeach i studiowała sztukę nowoczesną i współczesną w Christie's w Nowym Jorku.

Piotr Stec

Piotr Stec - profesor prawa Uniwersytetu Opolskiego w Opolu, radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach. Obecnie pełni funkcję dyrektora Instytutu Studiów Prawnych Uniwersytetu Opolskiego. Jego wykształcenie obejmuje: mgr prawa  (1997), doktorat (2001) i habilitację (2009) w zakresie prawa na Uniwersytecie Śląskim. W 1999 r. zdał egzamin państwowy dla sędziów. Piotr Stec doradzał w sprawach dotyczących własności dóbr kultury oraz brał udział w procesie stanowienia prawa jako doradca różnych podmiotów. Był ekspertem polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W latach 2017-2020 był członkiem Kolegium Najwyższej Izby Kontroli Rzeczypospolitej Polskiej. W 2018 r. otrzymał odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. W 2020 r. został przyjęty na listę arbitrów Sądu Arbitrażowego ds. Sztuki w Hadze (Court of Arbitration for Art). Jego badania koncentrują się na prawie prywatnym porównawczym, własności intelektualnej i prawie artystycznym, w szczególności regulacji rynku sztuki, sprzedaży aukcyjnej i kwestiach odpowiedzialności. Piotr Stec prowadzi wykłady z zakresu prawa cywilnego, prawa i literatury oraz prawa rynku sztuki. Jest autorem ponad 70 publikacji. Publikował m.in. na temat zwrotu dóbr kultury, prawa własności porównawczej i prawa urządzeń zaufania oraz praw własności intelektualnej artystów i pracowników naukowych. Jest również członkiem kolegium redakcyjnego czasopisma „Santander Art & Culture Law Review”.