Obowiązek informacyjny administratora danych osobowych

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria radcy prawnego Alicja Jagielska-Burduk BACHlaw NIP 5542624969 REGON 384825817

Dane kontaktowe administratora

a) telefon: +48 604092919

b) e-mail:office@bachlaw.eu

c) adres siedziby: Al. Jana Pawła II 61/57 01-031 Warszawa

II. Cele przetwarzania danych, podstawa prawna oraz prawnie uzasadnione interesy

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

1) zawarcia i wykonania umowy, w tym w szczególności umowy obsługi prawnej bądź umowy o świadczenie usług na rzecz Kancelarii przez współpracownika Kancelarii;

2) wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego, ciążących na administratorze danych osobowych, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

3) realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzecie, do których w szczególności zalicza się: zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego Administratora Danych Osobowych, wdrożenie i stosowanie systemów kontroli wewnętrznej, monitoring wizyjny kancelarii, dochodzenie, ustalenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, ustalanie konfliktów interesów i naruszeń etycznych, a także świadczenie usług na rzecz klienta, w sytuacji, gdy jego interes jest nadrzędny wobec interesów, praw i wolności osoby, których dane dotyczą.

III. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Kancelaria przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

1) imię i nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego, datę urodzenia;

2) dane kontaktowe, w tym: numer telefonu, adres email, adres zamieszkania;

3) numer identyfikacji podatkowej;

4) dane dotyczące wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego;

5) dane dotyczące sytuacji majątkowej i finansowej;

6) wizerunek.

Kancelaria może również przetwarzać inne kategorie danych osobowych, gdy zachodzi uzasadniona potrzeba przetwarzania takich danych osobowych, w celu świadczenia usług prawnych na rzecz Klienta.

IV. Kategorie odbiorców danych

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

• współpracujący z Kancelarią adwokaci, radcowie prawni, notariusze oraz inne podmioty świadczące usługi prawne i samodzielnie decydujące o celach i sposobach przetwarzania danych;

• nabywcy wierzytelności kancelarii;

• podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym sądy i organy państwowe;

• biura informacji gospodarczej;

• podmioty świadczące usługi na rzecz Kancelarii usługi, w szczególności usługi informatyczne, windykacyjne, drukarskie oraz kurierskie.

V. Przekazywanie danych poza europejski obszar gospodarczy

Kancelaria może zlecać wykonanie określonych usług, bądź zadań informatycznych usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takim przypadku dane są przekazywane do państwa trzeciego, w stosunku do którego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych.

Okres przechowywania danych

Kancelaria przetwarza dane osobowe do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia zawartych z nią umów, przedawnienia roszczeń lub wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

VI. Uprawnienia osoby, której dane osobowe dotyczą

Osobie której dane osobowe dotyczą przysługuje:

1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania i uzupełnienia, ograniczenia ich przetwarzania i usunięcia;

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, które zostały przez Pana/ Panią przekazane Kancelarii, tj. prawo do ich otrzymania w ustrukturyzowanym powszechnym formacie oraz ich przesłania innemu administratorowi. Prawo to może zostać zrealizowane wyłącznie w przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody bądź umowy oraz o ile jest całkowicie zautomatyzowane;

3) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia, że Kancelaria przetwarza jej dane osobowe z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych;

4) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o ile przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.